Podmienky

I. Úvod

Spoločnosť APOLEN Business Energetics e.U. (ďalej len „spoločnosť APOLEN Energetics“, „my“) je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a zaväzuje sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie a osobnú integritu pri používaní mobilných aplikácií, ako aj portálov a webových stránok, ktoré ponúkame (spoločne ďalej len „služby“). Tieto zásady ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo sa zhromažďujú a ako ich používame. Objasnia vám, ako si môžete uplatniť práva, keď nám prejavíte dôveru v spracovaní vašich osobných údajov. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznámili sa s ich obsahom. V prípade otázok nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že naše služby môžu obsahovať odkazy z a na také webové stránky, ktoré môžu vlastniť partnerské spoločnosti a inzerenti. Ak kliknete na odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok alebo použijete služby tretích strán, mali by ste si byť uvedomiť, že majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to, ako spracúvajú vaše osobné údaje. Preto sa uistite, že si prečítate ich zásady ochrany osobných údajov skôr, ako im poskytnete svoje osobné údaje.

Naše služby ponúkame len starším ako 16 rokov.

II. Názov a adresa prevádzkovateľa

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a inými vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov o ochrane údajov, ako aj inými právnymi ustanoveniami o ochrane údajov, prevádzkovateľom údajov je:

APOLEN Business Energetics e.U.
Neubaugasse 82
1070 Viedeň
Rakúsko
E-Mail: office@apolen.com
webová stránka: www.apolen.com

III. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Vo všeobecnosti zaznamenávame iba tie osobné údaje, ktoré zverejníte pri používaní služieb v rámci prihlásenia alebo registrácie a prípadne pri používaní spoplatnených služieb. Osobné údaje sú údaje, ktoré obsahujú informácie o osobných alebo vecných okolnostiach. Keď sa prihlásite a zaregistrujete na našej webovej stránke ako používateľ, stačí uviesť e-mailovú adresu a prípadne používateľské meno a heslo. E-mailové adresy sa nezhromažďujú počas registrácie na odber určitých služieb, ale až neskôr počas ich používania.

V súvislosti s implementáciou uzavretej zmluvy s používateľom, najmä v súvislosti s vybranými spoplatnenými službami, môžeme vyžadovať sprístupnenie ďalších údajov, ako je napríklad celé meno, adresa, údaje o účte, čísla kreditných kariet atď. Niekedy si môžeme vyžiadať aj osobné informácie, ako je napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účely spracovania vašich otázok alebo poskytnutia podpory. Spoločnosť APOLEN Energetics bude spracúvať tieto údaje dôverne a v súlade s právnymi ustanoveniami o ochrane údajov. Spoločnosť APOLEN Energetics v podstate nezverejní takéto informácie tretím stranám bez vášho súhlasu, pokiaľ to nie je potrebné na realizáciu a podpísanie zmluvy, na spracovanie vašej žiadosti alebo na poskytnutie podpory, alebo v prípade zákonného povolenia.

2. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, ako právny základ spracovania osobných údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (ďalej len „GDPR“).

Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vzťahuje sa aj na spracúvanie požadované na prijatie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej naša spoločnosť podlieha, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ak životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a pokiaľ nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva ani slobody dotknutej osoby, ako právny základ na spracúvanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. f).

3. Odstránenie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú hneď ako zanikne účel uchovávania. K takémuto uchovávaniu môže navyše dôjsť, ak to ustanovuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, právnych predpisoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým prevádzkovateľ podlieha. K zablokovaniu alebo odstráneniu údajov dôjde aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania predpísaná vo vyššie uvedených nariadeniach, pokiaľ sa nevyžaduje ďalšie uchovávanie údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy.

4. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť APOLEN Energetics vyvíja primerané úsilie na to, aby zabránila neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, ako aj neoprávnenému použitiu alebo falšovaniu týchto údajov a aby minimalizovala príslušné riziká. Poskytovanie osobných údajov, či už osobne, cez telefón alebo cez internet, však vždy prináša riziká a neexistuje taký technologický systém, s ktorým by sa vôbec nedalo manipulovať alebo ktorý by sa nedal poškodiť.

Spoločnosť APOLEN Energetics spracúva informácie získané od vás v súlade so slovenským a európskym zákonom o ochrane údajov. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať ustanovenia o utajovaní a ochrane údajov a sú v tejto súvislosti inštruovaní. Vaše údaje sa prenášajú v šifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL.

IV. Poskytovanie našich služieb a vytváranie súborov denníka

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zhromaždí údaje a informácie z počítačového systému prístupového počítača.

Zhromažďujú sa pritom nasledujúce údaje:

internetový protokol,
adresa IP,
adresa URL odkazujúcej webovej stránky, z ktorej sa daný súbor vyžiadal,
dátum a čas prístupu,
typ prehliadača a operačný systém,
stránka, ktorú ste navštívili,
množstvo prenesených údajov,
stav prístupu (súbor prenesený, súbor sa nenašiel atď.),
čas trvania a frekvencia používania.
Údaje sa uchovávajú aj v súboroch denníka nášho systému. Tieto údaje sa nikdy neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

Pri otvorení mobilných aplikácií sa zhromažďujú nasledujúce údaje a informácie:

internetový protokol,
adresa IP,
dátum a čas prístupu,
typ zariadenia a operačný systém,
množstvo prenesených údajov,
stav prístupu (ako napríklad: súbor bol prenesený, súbor sa nenašiel atď.),
čas trvania a frekvencia používania.

2. Právny základ spracúvania údajov

Právny základ pre dočasné uchovanie údajov a súborov denníka stanovuje čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Dočasné uloženie adresy IP v systéme je potrebné na to, aby bolo možné doručiť služby do počítača používateľa. Preto sa adresa IP používateľa musí uchovávať počas celého trvania relácie.

Účelom uloženia do súborov denníka je zabezpečiť funkčnosť služieb. Údaje sa navyše používajú na optimalizáciu webových stránok a na zabezpečenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. V tomto kontexte neprebieha hodnotenie údajov na účely marketingu. Prebieha len štatistické vyhodnocovanie množín údajov.

Spoločnosť APOLEN Energetics si vyhradzuje právo uchovávať IP adresy a súbory denníka maximálne 30 dní po tom, ako sa webová stránka použije na monitorovanie dodržiavania podmienok používania a pravidiel hry. Tento postup sa používa najmä na zabránenie akýmkoľvek prípadom zneužitia alebo na ich vyriešenie (podľa jednotlivých prípadov) a na prenesenie údajov vyšetrovacím orgánom na daný účel. Každá ďalšia analýza údajov sa navyše vykonáva v maximálne možnej anonymnej forme. Adresy IP a súbory denníka sa po uplynutí uvedeného obdobia úplne odstránia, pokiaľ sa neuplatnia povinné zákonné požiadavky na uchovávanie alebo pokiaľ neprebieha osobitné vyšetrovanie vo veci trestného stíhania a zneužitia.

Uvedené účely tiež predstavujú náš oprávnený a hlavný záujem o spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uchovávania

Údaje sa odstránia hneď ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zberu. Keď sa údaje zhromažďujú s cieľom sprístupniť webovú stránku, ide o prípad, keď je príslušná relácia ukončená.

Súbory denníka, ktoré obsahujú osobné údaje, sa zvyčajne odstránia najneskôr po siedmich dňoch. Dodatočné uchovávanie je možné v prípade takzvaných denníkov chýb, ktoré nám umožňujú opraviť chyby. Tieto denníky chýb sa odstránia po max. 30 dňoch, zhromaždené adresy IP sa anonymizujú po 30 dňoch.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Zhromažďovanie údajov na sprístupnenie webovej stránky a ukladanie údajov do súborov denníka je nevyhnutné na to, aby webová stránka fungovala. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť vzniesť námietky zo strany používateľa.

V. Otázky zasielané prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu a nástroja podpory

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

a) Kontaktný formulár
Na našej webovej stránke máte k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete použiť, keď nás chcete kontaktovať elektronicky. Ak si používateľ vyberie túto možnosť, údaje, ktoré zadá vo vstupnej maske sa prenesú a uložia. Medzi tieto údaje patria:

meno
e-mailová adresa
správa
Pri odoslaní správy sa navyše uložia nasledujúce údaje:

adresa IP používateľa,
dátum a čas odoslania.
V súvislosti s daným procesom odosielania sa na účely spracúvania údajov odkazuje na tieto zásady ochrany osobných údajov.

b) E-mail
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom poskytnutých e-mailových adries. V tomto prípade sa uložia osobné údaje, ktoré používateľ odoslal v e-maile.

c) Nástroj podpory
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho nástroja podpory, ktorý je súčasťou našej služby. Nástroj uloží údaje používateľa, obsah žiadosti o pomoc, ako aj čas poslania žiadosti.

V tejto súvislosti sa tretím stranám neodosielajú žiadne údaje. Údaje sa používajú výhradne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ

Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je kontaktovanie prostredníctvom e-mailu určené na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ďalším právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Cieľ spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov nám slúži len na spracovanie kontaktovania a žiadosti o podporu. Ostatné osobné údaje spracúvané počas odosielania otázok slúžia na predchádzanie zneužitia kontaktného formulára a na zabezpečenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

4. Doba uchovávania

Údaje sa odstránia hneď ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zberu.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Vždy, keď nás kontaktujete, máte možnosť vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov bez ohľadu na to, či ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo nástroja podpory. V takom prípade konverzácia nemôže pokračovať a váš problém sa nemusí vyriešiť. Všetky osobné údaje uložené v priebehu kontaktovania našej spoločnosti sa v tomto prípade odstránia. Táto možnosť sa neuplatní, ak tomu bránia povinné, zákonom stanovené doby uchovávania.

VI. Posielanie noviniek

Na našich webových stránkach alebo v našich hrách sa môžete prihlásiť na odber noviniek týkajúcich sa príslušnej hry. K tomuto potrebujeme vašu e-mailovú adresu.

S prihliadnutím na príslušné právne predpisy musíme overiť aj to, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a či chcete dostávať novinky. Na tento účel vám zašleme potvrdzovací e-mail.

Naše novinky obsahujú obrázok s veľkosťou v pixeloch (sledovacie pixely), ktorý server odosielateľa novinky načíta pri otvorení noviniek. V rámci tohto načítania sa zhromažďujú technické informácie, ako sú napríklad informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, ako aj vaša IP adresa, miesto a čas načítania. Tieto informácie sú anonymizované a vyhodnocujú sa nezávisle od jednotlivca.

Vzhľadom na to, že odosielanie a odber noviniek závisí od vášho súhlasu, môžete súhlas so zberom a uchovávaním údajov kedykoľvek odvolať, a to bez uvedenia dôvodov. Na tento účel použite odkaz na zrušenie odberu, ktorý nájdete na konci noviniek.

Odber noviniek môžete zrušiť aj v okne Spotreba dát v ktorejkoľvek z našich hier v časti „Možnosti“.

VII. Posielanie automaticky zobrazovaných oznámení

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Ak ste si v zariadení vybrali príslušné nastavenia, spoločnosť APOLEN Energetics vám môže posielať automaticky zobrazované oznámenia do mobilného zariadenia, ktoré poskytujú aktualizácie týkajúce sa hier a ďalšie relevantné novinky. Automaticky zobrazované oznámenia môžete spravovať na stránke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“ v mobilnej aplikácii alebo v nastaveniach svojho zariadenia.

2. Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom spracúvania údajov v prípade existencie zmluvy je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Automaticky zobrazované oznámenia bez vyžiadania sú špeciálne oznámenia, ktoré sa zobrazujú priamo v mobilnom zariadení. Obsahujú informácie napríklad o tom, že jedna z budov v hre bola dokončená. Automaticky zobrazované oznámenia spravidla obsahujú krátke správy, ktoré sa zameriavajú na základné informácie.

4. Doba uchovávania

Správy sa neukladajú.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Automaticky zobrazované oznámenia môžete vypnúť týmto spôsobom:

a) Android
Otvorte položky Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Upozornenia > Upozornenia aplikácie > názov aplikácie. Na tejto obrazovke môžete určiť, či sa vám oznámenia majú zobrazovať a ako sa vám majú zobrazovať.

b) iOS
Otvorte položky Nastavenia > Hlásenia > názov aplikácie. Na tejto obrazovke môžete určiť, či sa vám oznámenia majú zobrazovať a ako sa vám majú zobrazovať.

c) Data Usage Window
Prijímanie automaticky zobrazovaných oznámení môžete navyše zrušiť aj v okne Spotreba dát v ktorejkoľvek z našich hier v časti „Možnosti“.

VIII. Používanie súborov cookie

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Aby sme mohli zabezpečiť, že pri návšteve webových stránok dostanete najrelevantnejšie informácie a najlepšiu službu, budeme prostredníctvom súborov cookie zhromažďovať informácie a údaje. Vďaka tomu vám vieme (ako aj iné oprávnené tretie strany) poskytnúť skúsenosť prispôsobenú vašim potrebám pri návšteve našej webovej stránky a tiež nám to umožňuje vylepšiť našu službu a uistiť sa tak, že ľahko nájdete to, čo chcete. Chceme, aby ste pochopili ako používame súbory cookie. Preto vám vysvetlíme typy technológií, ktoré používame, ďalej to ako fungujú, ako aj vaše rozhodnutia týkajúce sa ich používania.

Súbory cookie sú malé súbory dát (textové súbory), ktoré sa odosielajú do vášho prehliadača z webového servera a ktoré sa ukladajú na vašom zariadení tak, aby webová stránka vedela rozpoznať vaše zariadenie. Existujú dva typy súborov cookie: trvalé a dočasné (alebo „súbory cookie relácie“) súbory cookie. Trvalé súbory cookie sa uchovávajú v počítači alebo mobilnom zariadení dlhší čas vo forme súboru. Súbory cookie relácie sa dočasne uložia v počítači pri prehliadaní našej webovej stránky, ale po jej vypnutí sa vymažú. Ak nechcete prijímať súbory cookie, môžete upraviť nastavenia v predvoľbách zabezpečenia webových prehliadačov. Viac informácií nájdete nižšie.

My a naši poskytovatelia služieb môžeme používať nasledujúce kategórie súborov cookie:

a) Nevyhnutné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú pre nás nevyhnutné na poskytovanie našich služieb. Tieto súbory cookie môžeme napríklad použiť na overenie a identifikáciu našich členov pri používaní našej stránky s cieľom poskytovať naše služby. Bez týchto súborov cookie by sme vás nevedeli rozpoznať a vy by ste nemali prístup k našim službám. Pomáhajú nám aj pri presadzovaní našich zmluvných podmienok a pri udržiavaní bezpečnosti našich služieb.

b) Výkonové a funkčné súbory cookie
Tieto súbory cookie nie sú bezpodmienečne potrebné, ale umožňujú nám prispôsobiť vaše online skúsenosti s našou stránkou. Umožňujú nám napríklad zapamätať si vaše predvoľby, čo znamená, že nemusíte znova zadávať informácie, ktoré ste nám už poskytli, napr. pri registrácii na odber našich služieb. Tieto súbory cookie používame aj na zhromažďovanie informácií (napr. obľúbené stránky, vzory prehliadania, prekliky) o používaní našich služieb našimi návštevníkmi, aby sme tak mohli vylepšiť našu stránku a naše služby a vykonávať prieskum trhu. Ak sa rozhodnete tieto súbory cookie odstrániť, funkčnosť našich služieb bude pre vás obmedzená.

c) Reklamné súbory cookie
Tieto súbory cookie využívajú informácie o vašich zvyklostiach pri používaní našej stránky a iných webových stránok (napr. stránky, ktoré navštívite alebo vaše reakcie na reklamy), aby sme vám mohli zobrazovať reklamy, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim záujmom, či už na našej stránke alebo mimo nej. Ide o takzvané „reklamy prispôsobené záujmom“. Mnohé z týchto typov súborov cookie patria našim poskytovateľom služieb. Viac informácií o inzerentov tretích strán nájdete nižšie.

2. Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov s použitím súborov cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Informácie zo súborov cookie používame na to, aby sa dala naša webová stránka jednoducho používať a aby sme vám mohli poskytnúť odporúčania prispôsobené vašim potrebám. Môžeme tiež využívať niekoľko splnomocnených tretích strán, ktoré umiestňujú súbory cookie na našu webovú stránku, aby dodali služby, ktoré poskytujú (súbory cookie tretích strán).

Súbory cookie relácie môžeme používať na to, aby ste mohli prechádzať medzi jednotlivými stranami na našej webovej stránke bez potreby opätovného zadania informácií.

Trvalé súbory cookie používame niekoľkými spôsobmi vrátane:

aby ste mohli prechádzať medzi stránkami v našich službách bez potreby opätovného zadávania informácií;
aby sme vás mohli rozpoznať, keď sa vrátite na našu webovú stránku s cieľom využiť naše služby;
aby ste mohli pristupovať k uloženým informáciám;
aby sme vám mohli odporučiť iné hry, ktoré vyhovujú vašim preferenciám;
aby sme zabezpečili, že nebudete musieť opakovane vyplniť formulár na prieskum trhu.
My (a naše oprávnené tretie strany) môžeme používať iné ako osobné informácie z trvalých súborov cookie a súborov cookie relácie na štatistické účely týmto spôsobom:

na určenie toho, ktoré sú najobľúbenejšie časti našich služieb.
na monitorovanie používania našich služieb a našej webovej stránky (frekvencia a čas).
na poskytovanie anonymných informácií tretím stranám, aby sme sa na vás mohli zamerať s vhodnejšími reklamami.
na sledovanie úspechu produktu.
na určenie toho, ako často vy a ostatní používatelia navštevujete naše služby a na sledovanie vašej komunikácie v rámci našich hier.
Nastavili a načítali sme vlastné súbory cookie na zabezpečenie nasledujúcich funkcií (súbory cookie prvej strany):

a) Súbor cookie „Zapamätaj si ma“
Slúži na zabezpečenie funkcie „zapamätaj si ma“: Prostredníctvom tohto súboru cookie umožňujeme používateľom prihlásiť sa do hry. Tento súbor cookie môžete vypnúť zrušením výberu „Zapamätaj si ma“ pri manuálnom prihlásení. Ak si vyberiete funkciu „Zapamätaj si ma“, do zariadenia, ktorý používate, sa nainštaluje trvalý súbor cookie, aby ste sa nemuseli opätovne prihlásiť pri prehliadaní služieb. Ak sa odhlásite zo služby, daný súbor cookie sa znova odstráni.

b) Súbor cookie verzie jazyka
Slúži na zabezpečenie toho, aby sa vám hra zobrazovala v správnej verzii jazyka.

c) Súbor cookie portálu
Umožňuje nám optimalizovať naše vstupné stránky a zlepšovať marketing: do súboru cookie ukladáme podrobné informácie o vstupných stránkach, ktoré ste navštívili, ako aj identifikátor.

d) Zlomkový súbor cookie tretej strany
Nastavili sme súbor cookie, ktorý zaznamená vaše rozhodnutie o sledovacích zlomkoch a súboroch cookie tretích strán.

V rámci našich služieb využívame aj niekoľko súborov cookie tretích strán. Tieto súbory cookie riadia príslušné stránky – my ich neovládame. Inštaláciu niektorých z týchto súborov cookie môžete vypnúť priamo vo všeobecných nastaveniach prehliadača. V prípade ostatných súborov cookie musíte prejsť na príslušné webové stránky a postupovať podľa poskytnutých pokynov.

Kontroluje sa napríklad to, akú jazykovú verziu používate na prístup k našim službám. Ak ste sa dozvedeli o našich službách prostredníctvom jedného z našich partnerov, ukladáme informácie o danom partnerovi.

Inzerenti tretích strán: Na doručovanie reklám v rámci našich služieb môžeme využiť inzerentov, reklamné siete tretích strán a iné reklamné spoločnosti. Upozorňujeme, že takéto reklamné spoločnosti môžu zhromažďovať informácie o vašej návšteve našich služieb alebo iných stránok, aby vám dané reklamné spoločnosti mohli ponúkať produkty či služby, monitorovať, ktoré reklamy sa zobrazili vo vašom prehliadači a ktoré webové stránky ste si prezerali po doručení daných reklám. Ak chcete získať viac informácií o inzerentoch tretích strán, kliknite tu (priamy odkay). Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa netýkajú zhromažďovania a používania informácií zo strany inzerentov tretích strán.

V rámci vyššie uvedených účelov náš oprávnený záujem spočíva aj v spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uchovávania

Údaje sa odstránia hneď ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zberu.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Ak nechcete, aby sa tieto súbory cookie ukladali vo vašom počítači alebo ak chcete byť informovaní o ich ukladaní, môžete zabrániť inštalácii súborov cookie tak, že zodpovedajúcim spôsobom prispôsobíte softvér prehliadača výberom možnosti "neakceptovať súbory cookie" v nastaveniach prehliadača alebo odmietnutím možnosti sledovania treťou stranou pri prvej návšteve webovej stránky. Bližšie informácie o tom, ako to funguje získate od výrobcu prehliadača (alebo prejdite na stránku https://www.aboutcookies.org. Chceli by sme však zdôrazniť, že zabránením súborov cookie sa vám môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webových stránok v plnej miere.

a) Android
V zozname aplikácie otvorte nastavenia a kliknite na tlačidlo „Reklamy“. Po otvorení okna reklám môžete vypnúť reklamný identifikátor služby Google.

b) iOS
Otvorte nastavenia v mobilnom koncovom zariadení (napr. iPhone alebo iPad) a vyberte možnosť „Súkromie“. Pod možnosťou „Reklama“ môžete vypnúť sledovanie.

IX. Prenos osobných údajov tretím stranám

Spoločnosť APOLEN Energetics prenesie tretím stranám iba vaše osobné a/alebo fakturačné údaje v zmysle spolupráce spoločností so spoločnosťou APOLEN Energetics alebo externými poskytovateľmi služieb a pokiaľ je to potrebné, tak aj na plnenie zmluvy, spracovanie platieb, ako aj ochranu ostatných používateľov, a ak je takýto prenos zákonom povolený alebo predpísaný.

Vzťahuje sa to najmä na spracúvanie platieb uskutočnených prostredníctvom externých poskytovateľov služieb, ktorých ste si vybrali (napr. banky, spoločnosti poskytujúce kreditné karty, poskytovatelia platobných služieb ako Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo , PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Vaše zákonom chránené záujmy sa budú posudzovať v súlade so zákonnými ustanoveniami. Od externých poskytovateľov služieb sa vyžaduje, aby zaobchádzali s vašimi údajmi dôverne a bezpečne. Vaše údaje môžu používať len v rozsahu potrebnom na splnenie úloh.

V prípade omeškania platby môžeme poveriť agentúru na vymáhanie pohľadávok alebo právnika na vymáhanie nesplateného dlhu. Na tento účel treba preniesť potrebné údaje a použiť ich v súlade so všetkými zásadami na ochranu údajov.

O vaše osobné informácie sa podelíme aj v prípade, ak to bude nevyhnutné na ochranu ostatných používateľov, na boj proti hrozbám pre štátnu či verejnú bezpečnosť alebo na trestné stíhanie, a ak to povoľujú právne ustanovenia o ochrane údajov. Vaše zákonom chránené záujmy sa budú posudzovať v súlade so zákonnými ustanoveniami. Upozorňujeme, že spoločnosti InnoGames sa môže uložiť povinnosť zverejniť údaje v dôsledku zákonných ustanovení alebo napríklad súdneho príkazu (napr. sprístupnenie údajov vyšetrovacím orgánom). K zverejneniu dochádza vždy len v rozsahu, v akom je potrebné a zákonom povolené alebo predpísané.

X. Používanie prihlasovacích služieb tretích strán („prihlásenia cez sociálne siete“)

1. Prihlásenie prostredníctvom funkcií Facebook Connect

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa do našich služieb prostredníctvom funkcií Facebook Connect. Ide o službu spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, prípadne spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, pokiaľ bývate v EÚ (ďalej len ako „spoločnosť Facebook“). Ak používate túto možnosť, nie je potrebná ďalšia registrácia. Pri prihlasovaní vás presmerujeme na webovú stránku Facebook, na ktorej sa môžete prihlásiť pomocou svojich používateľských údajov. Prepojí to váš profil na Facebooku s našou službou. Prostredníctvom tohto odkazu automaticky získame informácie z Facebooku. Prenesú sa nám nasledujúce informácie: e-mailová adresa.

Táto informácia je povinná na uzatvorenie zmluvy a na to, aby vás mohli identifikovať. Ďalšie informácie o Facebooku a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany údajov na stránke: https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/update.

2. Prihlásenie cez účet Google

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa do našich služieb prostredníctvom účtu Google. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland (ďalej len „spoločnosť Google“)). Ak používate túto možnosť, nie je potrebná ďalšia registrácia. Pri prihlasovaní vás presmerujeme na webovú stránku Google, na ktorej sa môžete prihlásiť pomocou svojich používateľských údajov. Prepojí to váš profil Google s našou službou. Prostredníctvom tohto odkazu automaticky získame informácie zo služby Google. Prenesú sa nám nasledujúce informácie: e-mailová adresa.

Táto informácia je povinná na uzatvorenie zmluvy a na to, aby vás mohli identifikovať. Ďalšie informácie o službe Google a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany údajov na stránke: https://policies.google.com/privacy.

XI. Používanie analytických služieb tretích strán


1. Google Analytics

a) Popis a rozsah spracúvania údajov
Táto webová stránka využíva službu „Google Analytics“, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) na analýzu používania webovej stránky používateľmi. Daná služba používa „súbory cookie“ – textové súbory uložené vo vašom počítači. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa obvykle odosielajú na server spoločnosti Google, kde sa uchovávajú.

Na tejto webovej stránke sa používa anonymizácia adries IP. Adresy IP používateľov v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru sa skracujú. Toto skracovanie eliminuje osobný odkaz na adresu IP. V rámci zmluvy o spracovaní údajov v súvislosti s objednávkami, ktorú sme uzatvorili so spoločnosťou Google, spoločnosť Google využíva zhromaždené informácie na analýzu používania a aktivity webovej stránky a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním internetu.

b) Právny základ spracúvania údajov
Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracovaní objednávok.

c) Účel spracúvania údajov
Spoločnosť Google využíva tieto informácie v našom mene na analýzu používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Adresa IP odoslaná prehliadačom prostredníctvom služby Google Analytics sa nespája so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google.

d) Doba uchovávania
Spoločnosť Google uchováva dané údaje po dobu 26 mesiacov. Pre skrátené formy adries IP sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

e) Námietky a odstránenie údajov
Máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie vo svojom zariadení tak, že primerane nakonfigurujete prehliadač. Ak váš prehliadač nepovoľuje súbory cookie, neexistuje žiadna záruka, že budete mať neobmedzený prístup ku všetkým funkciám tejto webovej stránky. Okrem toho môžete použiť doplnok prehliadača na zabránenie toho, aby sa informácie získané prostredníctvom súborov cookie (vrátane vašej adresy IP) odosielali spoločnosti Google. A aby ich táto spoločnosť používala. Nasledujúci odkaz vás presmeruje na požadovaný doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2. Hotjar

a) Popis a rozsah spracúvania údajov
Využívame služby spoločnosti Hotjar Ltd, Malta. Ide o analytický nástroj, ktorý nám pomáha sledovať to, ako používate našu webovú stránku, ako napríklad spôsob akým prechádzate našou stránkou. Spoločnosť Hotjar používa, okrem iného, „súbory cookie“ (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zobrazovacom zariadení) na vykonanie analýzy. Viac informácií o súboroch cookie spoločnosti Hotjar nájdete tu: https://www.hotjar.com/cookies. Na našu webovú stránku sme tiež vložili kód sledovania spoločnosti Hotjar, ktorý sa používa na zhromažďovanie (i) údajov špecifických pre zariadenie (t.j. zhromažďovanie a ukladanie adresy IP v anonymizovanej forme, veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia a informácie o prehliadači , krajina ako geografická poloha a preferovaný jazyk pri zobrazovaní webovej stránky) a ii) údaje denníka (t.j. odkazujúca doména, navštívená stránka/-y, krajina ako geografická poloha a preferovaný jazyk pri zobrazovaní webovej stránky, dátum a čas prístupu na webovú stránku). Spoločnosť Hotjar využíva aj služby tretích strán, ako je napríklad Google Analytics a Optimizely. Viac informácií o službách spoločnosti Hotjar na ochranu údajov nájdete tu: https://www.hotjar.com/privacy.
b) Právny základ spracúvania údajov
Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. So spoločnosťou Hotjar sme uzatvorili zmluvu o spracovaní objednávok.

c) Účel spracúvania údajov
Cieľom je zlepšiť používateľské skúsenosti s našou webovou stránkou a zvýšiť atraktívnosť našej ponuky. Ak nechcete povoliť súbory cookie, môžete ich zablokovať (pozri vyššie). Ak sa u nás zaregistrujete, vaše údaje nebudú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

d) Doba uchovávania
Spoločnosť Hotjar uchová dané údaje po dobu 365 dní ( https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011640427-Data-Retention).

e) Námietky a odstránenie údajov
Na nasledujúcej stránke môžete zrušiť budúce zhromažďovanie a uchovávanie vašich údajov spoločnosťou Hotjar: https://www.hotjar.com/opt-out.

XII. Používanie reklamných služieb tretích strán

1. Všeobecné informácie

Webová stránka môže niekedy obsahovať reklamy od tretích strán a interaktívne odkazy na webové stránky tretích strán, za ktoré nezodpovedáme. Nemáme žiadny vplyv najmä na obsah a dizajn externých stránok prepojených s týmito webovými stránkami ani webových stránok, na ktoré môžete byť nasmerovaný cez tieto stránky. Za obsah a dizajn týchto webových stránok, ako aj za dodržiavanie predpisov na ochranu údajov výhradne zodpovedajú príslušní poskytovatelia. Inzerenti niekedy využívajú technológie, ktoré posielajú reklamy, ktoré sa zobrazujú na našich webových stránkach, priamo do vášho prehliadača a automaticky prenášajú vašu adresu IP. Príslušní inzerenti niekedy používajú aj súbory cookie a iné technické prostriedky na meranie efektívnosti inzercie alebo na optimalizáciu jej obsahu. Vzťahuje sa to najmä, no nie výhradne, na členenie webových stránok do určitých kategórií záujmov v rámci používania internetu. Medzi týmito informáciami a vaším menom, adresou, telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou sa nevytvorí žiadne prepojenie. Na to nemáme vplyv. Zaobchádzanie s údajmi týmito tretími stranami preto nie je zahrnuté do tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Preto sa obráťte na príslušného poskytovateľa a získajte informácie o jeho predpisoch o ochrane údajov. Používanie súborov cookie môžete vypnúť v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie).

Niektorým našim partnerom v oblasti marketingu v rámci a mimo Európy (napr. V USA) preposielame anonymizovaný identifikátor vášho zariadenia (reklamný identifikátor – IDFA alebo reklamný identifikátor služby Google – GAID) s cieľom generovať reklamu pre určité skupiny používateľov s pomocou našich partnerov alebo vylúčiť používateľov z určitej oblasti reklamného úsilia. Zhromažďovanie, uchovávanie a prenos údajov môžete zrušiť pomocou nastavení mobilného zariadenia podľa vyššie uvedených postupov.


Spoločnosť Facebook je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov, a preto ručí dodržiavanie európskych zákonov o ochrane údajov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom Facebooku a o vašich právach a možnostiach ochrany osobných údajov nájdete v zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. Ak potrebujete konkrétne a podrobné informácie o kóde Facebook Pixel a o tom, ako funguje, navštívte sekciu pomoci Facebook na adrese https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Túto funkciu môžete vypnúť ako je uvedené na adrese https://sk-sk.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink alebo na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads. K tomuto kroku je potrebné, aby ste boli prihlásený na Facebook.

2. Google DoubleClick

DoubleClick je služba spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland (ďalej len „spoločnosť Google“)). Služba DoubleClick používa súbory cookie na zobrazovanie relevantných reklám. Vášmu prehliadaču sa pridelí pseudonymizované identifikačné číslo (ID), ktoré slúži na kontrolu toho, ktoré reklamy ste si v prehliadači zobrazili a na ktoré reklamy ste klikli. Tieto súbory neobsahujú žiadne osobné informácie. Použitie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy iba na základe predchádzajúcich návštev našej stránky alebo iných webových stránok na internete. Informácie generované súbormi cookie odosiela spoločnosť Google na server, kde sa uchovávajú na účely analýzy. Použitie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že to môže obmedziť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Takisto môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracúvala údaje vygenerované zo súborov cookie o používaní webovej stránky tak, že zrušíte používanie súborov cookie v nastaveniach prehliadača (pozri vyššie). Môžete zrušiť aj zhromažďovanie a kategorizáciu informácií založených na záujmoch tak, že túto možnosť vypnete na stránke nastavení súborov cookie služby DoubleClick na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIII. Používanie iných služieb tretích strán


1. Google Maps

Naše webové stránky používajú mapy od spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Keď otvoríte niektorú z našich stránok s príslušnou mapou, obsah mapy sa načíta zo serverov spoločnosti Google. Ak ste prihlásení pomocou účtu Google, spoločnosť Google môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Službu Google Maps používame v záujme zrozumiteľného zobrazenia našich služieb. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

2. LinkedIn

Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Obsah serverov LinkedIn sa načíta pri otvorení niektorej z našich stránok pomocou príslušného tlačidla. Ak ste prihlásený do svojho účtu LinkedIn, spoločnosť LinkedIn môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Tlačidlá spoločnosti LinkedIn používame v záujme výmeny informácií o našich službách a ich vylepšovania. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.3. Pinterest

Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Obsah serverov Pinterest sa načíta pri otvorení niektorej z našich stránok pomocou príslušného tlačidla. Ak ste prihlásený do svojho účtu Pinterest, spoločnosť Pinterest môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.

4. Twitter

Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Obsah serverov Twitter sa načíta pri otvorení niektorej z našich stránok pomocou príslušného tlačidla. Ak ste prihlásený do svojho účtu Twitter, spoločnosť Twitter môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Tlačidlá spoločnosti Twitter používame v záujme výmeny informácií o našich službách a ich vylepšovania. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

5. YouTube

Naše webové stránky využívajú videá od spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Aplikujeme pritom možnosť „vylepšeného režimu ochrany údajov“, ktorý sprístupnila služba YouTube. Načítaním jednej z našich stránok cez video služby YouTube sa načíta obsah zo služby YouTube. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube má možnosť skombinovať vaše správanie pri prehliadaní s inými údajmi. Používanie videí od spoločnosti YouTube slúži na to, aby sme zabezpečili zrozumiteľné zobrazenie našich služieb. Uplatňujú sa pritom zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/.XIV. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou definovanou v GDPR a voči prevádzkovateľovi máte nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Prevádzkovateľa môžete požiadať, aby vám poskytol potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Ak dochádza k takémuto spracúvaniu, môžete žiadať od prevádzkovateľa, aby vám poskytol nasledujúce informácie:

účely, na ktoré sa spracúvajú vaše osobné údaje;
kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli a budú predmetné osobné údaje poskytnuté;
plánovaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné poskytnúť túto konkrétnu informáciu, tak kritériá na určenie doby uchovávania;
existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie či obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Máte právo požadovať informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o primeraných zárukách podľa čl. 46 GDPR týkajúcich sa daného prenosu.

Na žiadosti odpovieme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

2. Právo na opravu

Voči prevádzkovateľovi máte právo aj na opravu alebo doplnenie osobných údajov za predpokladu, že spracované osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný vykonať opravu bez zbytočného odkladu.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Za nasledujúcich okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:

ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
ak je spracúvanie protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
ak ste namietali voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a ešte sa nerozhodlo, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracujú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracúvania uložené za akýchkoľvek z vyššie uvedených okolností, prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

4. Právo na vymazanie

Máte možnosť sami si vymazať účet na stránke : https://goodbye.innogames.com/login?locale=sk_SK. Vymažeme vaše osobné údaje za predpokladu, že nemáme zo zákona povinnosť ich uchovávať. Váš účet vám vymažeme aj po jednom roku nečinnosti.

a) Povinnosť vymazať údaje
Máte právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracovali;
odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa zhromažďovanie vykonávalo, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.
ak namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvanie podľa čl. 21 ods. 2 GDPR.
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenej v čl. 8 ods. 1 GDPR.
b) Informácie pre tretie strany
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a podľa čl. 17 ods. 1 GDPR je povinný vymazať dané osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že vy ako dotknutá osoba žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

c) Výnimky
Právo na vymazanie údajov sa nikdy neuplatňuje, keď je spracúvanie potrebné:

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj s čl. 9 ods. 3 GDPR;
na účely archivácie, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely vo verejnom záujme podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, za predpokladu, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
5. Právo na informovanie

Ak si voči prevádzkovateľovi uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ musí každému príjemcovi, ktorému boli vaše osobné údaje poskytnuté, oznámiť každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané náklady.

Máte právo byť informovaný prevádzkovateľom o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, prístupnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil za predpokladu, že

sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR a
ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Pri uplatňovaní tohto práva máte ďalej právo žiadať, aby sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, preniesli priamo od jedného prevádzkovateľa na druhého, pokiaľ je to technicky možné. Týmito opatreniami nesmú byť ohrozené slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8. Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu platného pred jeho odvolaním.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo ktorí vás podobne významne ovplyvňujú. Vyššie uvedený odsek sa neuplatňujte, ak je rozhodnutie

nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom údajov,
povolené právom Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
založené na vašom výslovnom súhlase.
Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (2) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na získanie ľudského zásahu zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;authority

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR.

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 GDPR.

XV. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť APOLEN Energetics môže kedykoľvek zmeniť tieto ustanovenia o ochrane údajov. Spoločnosť APOLEN Energetics oznámi všetky zmeny prostredníctvom vhodných kanálov.